Competències bàsiques que es treballen en l'àrea de llatí:

L'aprenentatge del llatí contribueix a l'adquisició de la competència en comunicació lingüística de manera directa, completant i enriquint i omplint de nous matisos comprensius i expressius aquesta capacitat comunicativa general. Un aprenentatge del llatí basat en el desenvolupament d'habilitats comunicatives, contribuirà al desenvolupament d'aquesta competència bàsica en el mateix sentit que ho fa la llengua o llengües vehiculars de l'alumne o la llengua estrangera. Així mateix, el reconeixement i l'aprenentatge progressiu de regles de funcionament del sistema de la llengua llatina, a partir de les llengües que es coneixen, millorarà l'adquisició d'aquesta competència.

A partir de l'adquisició del llenguatge, aquest es converteix en vehicle del pensament humà, en instrument per a la interpretació i representació de la realitat i en l'eina d'aprenentatge per excel•lència. Aquesta matèria doncs, contribueix de manera essencial al desenvolupament de la competència per a aprendre a aprendre ja que acreix la capacitat lingüística general conferint-li noves potencialitats i recursos diferents per a la comprensió i expressió, facilitant o completant la capacitat d'alumnes per a interpretar o representar la realitat i així construir coneixements, formular hipòtesis i opinions, expressar i analitzar sentiments i emocions.

Aquesta matèria és a més un bon vehicle per al desenvolupament de la competència social i ciutadana. El llatí forma part de la cultura comuna de les diferents comunitats i nacions europees i en gran mesura, és vehicle de comunicació i transmissió cultural.

Aquesta matèria inclou específicament un acostament a les manifestacions culturals de la cultura occidental, contribueix a adquirir la competència artística i cultural al propiciar una aproximació a obres o autors que han contribuït a la creació artística.