Continguts mínims per a aconseguir els objectius

Les declinacions: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª.

Adjectius: de la primera i de la segona classe

Els verbs: de la 1ª, 2ª, 3ª, Mixta i 4ª conjugació ( en activa i passiva): present, imperfet, Futur imperfet, imperatiu de present i pretèrit perfet d’indicatiu i en activa el participi de present

El verb SUM (els mateixos temps)

Els pronoms personals.

Els adjectius-pronoms possessius

Els graus de l'adjectiu.

Els pronoms demostratius (Hic, haec, hoc // iste, ista, istud //ille, illa, illud )

El pronom relatiu i les oracions de relatiu.

Los numerals

Els adjectius-pronoms IS, EA, ID // IDEM, EADEM, IDEM // IPSE, IPSA, IPSUM.

L'oració passiva: components.

La història de Roma: Monarquia, república i imperi

La organització política i les classes socials

L’exercit

La família

L’educació