1a AVALUACIÓ

BLOC I

El indoeuropeu

Les llegües de la península itàlica

Història de la llengua

Períodes de la llengua llatina i l’acte de la traducció

BLOC II

El lèxic de les llengües romàniques.

Classificació de les paraules

Elsllatinismes

Els Hel•lenismes de la primera declinació.

Composició i derivació

BLOC III

Delinacions: 1ª, 2ª

Adjectius: de la primera

Els verbs: de la 1ª, 2ª, 3ª, Mixta i 4ª conjugació ( en activa i passiva): present, imperfet

El verb SUM (els mateixos temps)

Els pronoms personals.

Els adjectius-pronoms possessius

BLOC IV

La història de Roma: Monarquia, república i imperi

La organització política i les classes socials

2a AVALUACIÓ

BLOC I

L’evolució fonètica: canvis fonètics bàsics.

Relació semàntica de: res adversae, res secundae, res familiaris, res rustica, res gestae i res publica.

L’aportació lèxica del Llatí a l’anglès: petroli, mutable, oleoducte, incendiari, permuta, commutar

BLOC II

Etimologia del vocabulari científic i tècnic: del dret.

Principals llatinismes del llenguatge jurídic

Otium: cèlebres aforismes llatins

BLOC III

Delinacions: 3ª, 4ª i 5ª

Adjectius: de la segona classe

Els verbs: de la 1ª, 2ª, 3ª, Mixta i 4ª conjugació ( en activa i passiva): futur , imperatiu present

El verb SUM (els mateixos temps)

Els graus de l'adjectiu.

BLOC IV

L’exercit

El campament

3a AVALUACIÓ

BLOC I

L’Eneida y la cultura occidental

BLOC II

Etimologia del vocabulari científic i tècnic: de l’univers.

Aforismes del poeta Horaci

Els numeral en les llengües que dominen els alumnes y les seues arrels llatines

BLOC III

Els pronoms demostratius (Hic, haec, hoc // iste, ista, istud //ille, illa, illud )

El pronom relatiu i les oracions de relatiu.

Los numerals

Els adjectius-pronoms IS, EA, ID // IDEM, EADEM, IDEM // IPSE, IPSA, IPSUM.

L'oració passiva: components.

BLOC IV

La família

L’educació