Activitat sobre prefixos i sufixos

Marca l'opció correcta

1-Sufix que en medicina s'utilitza per a designar un tumor
2-Prefix per a indicar privació

3-La patologia l'expressa el sufix:

4-El prefix que indica mal funcionament és