<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type"> <title>Actividad 1</title> <style> body{ width:100%; font-size: 120%; color: #000000; font-family:Palatino Linotype; } #cuerpo{ width:80%; margin-left:10%; } </style> </head> <body> <div id="cuerpo"> <br> <p><font style="background-color: black;" color="#ffffff"><strong>&nbsp;&nbsp; ACTIVITAT 1:&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font><br> <br> Crea un&nbsp;document amb el editor1 escribint i respectant el format del que hi ha a continuaci&oacute; (baix tens els passos que cal seguir):</p> <br> <hr> <p><strong><font style="">Base l&eacute;xica </font></strong><br> </p> <p><img src="http://mariateresacases.16mb.com/paginas/images/iconito.png" height="20" width="18"> <strong>&lambda;&gamma;&omicron;&sigmaf;</strong> <em>(palabra, discurso, raz&oacute;n)</em></p> <table id="tabla" border="1"> <tbody> <tr> <td><strong>&eacute;timo 1 </strong></td> <td><strong>&eacute;timo 2 </strong></td> <td><strong>palabra en castellano</strong> </td> </tr> <tr> <td> <p>&beta;w&omicron;&sigmaf; (<em>vida</em>)</p> <p>&phi;w&lambda;&omicron;&sigmaf; (<em>amigo, amante, aficionado</em>)</p> <p>&psi;&upsilon;&chi;u (<em>alma, esp&iacute;ritu</em>)</p> <p>&pi;q&theta;&omicron;&sigmaf; (<em>sufrimiento, enfermedad</em>)</p> </td> <td> <p></p> <p><font color="#000000"><strong>&lambda;&gamma;&omicron;&sigmaf;</strong></font></p> <p></p> </td> <td> <p>bi&oacute;logo</p> <p>fil&oacute;logo</p> <p>psic&oacute;logo</p> <p>pat&oacute;logo</p> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <hr> <br> <p>1- Crear la base l&egrave;xica de mostra. Algunes precisions:</p> <p style="margin-left: 5%;"> <br> I- Per a insertar l'imatge&nbsp; els passos s&oacute;n: </p> <ul> <li style="margin-left: 7%;">Prem el bot&oacute; "insertar imagen"</li> <li style="margin-left: 7%;">C&ograve;pia aquest enlla&ccedil;: <a href="http://mariateresacases.16mb.com/paginas/images/iconito.png">http://mariateresacases.16mb.com/paginas/images/iconito.png</a></li> <li style="margin-left: 7%;">Prem el bot&oacute; d' "aceptar"</li> <li style="margin-left: 7%;">El resultat &eacute;s: <img src="http://mariateresacases.16mb.com/paginas/images/iconito.png"></li> </ul> <br> <p style="margin-left: 5%;">II- Tots els altres botons funcionen com qualsevol processsador de texts.</p> <p>2- Guarda el document en els seg&uuml;ents formats (sense tancar la p&agrave;gina): activitat1.html (amb el bot&oacute; "guardar", aquest format sols es pot fer amb el navegador Internet Explorer) i activitat1.pdf (amb el bot&oacute; "imprimir").</p> <p style="padding: 1%; margin-left: 10%; background-color: red; color: rgb(255, 255, 255); width: 50%;"> Atenci&oacute; per al format PDF cal tenir instal&middot;lat un programari especial, recomanem&nbsp;PDF Creator que &eacute;s gratu&iuml;t, es pot descarregar ac&iacute;: <a href="http://es.pdf24.org/pdf-creator-download.html">http://es.pdf24.org/pdf-creator-download.html</a>.</p> <p>3- Ja pots tancar l'editor 1. </p> <p>4-Obri el arxiu&nbsp;activitat1.html en el processador de textos Word i despr&eacute;s el guardes com activitat1.doc o activitat1.docx.</p> <p>5-A continuaci&oacute; els has de pujar a l'aula virtual en les activitats espec&iacute;fiques.</p> </div> </body> </html>